راهنماي اصطلاحات بازرگاني بين المللي (اينکوترمز 2000)

هرچند که واژه‌هاي مصطلح در خريد و فروش داخلي داراي مفاهيم مشابه هستند ولي از نظر معنايي و اجرايي در قراردادهاي بين المللي برداشت‌ هاي متفاوتي از آنها قابل حصول است. اين تفاوت برداشت از اصطلاحات و شرايط در قراردادها موجب بروز اختلاف و گاه تحميل ضرر و زيان به طرفين قرارداد مي‌شود. بنابراين آگاهي کامل از مفاهيم مربوط به واژه‌هاي به کار رفته در قراردادها، پيش از امضاي آن کمک زيادي به جلوگيري از چنين اختلاف نظرها مي‌کند.

 

**** اينکوترمز 2000

تا دهه 1920 ميلادي بازرگانان براي تعيين حقوق و شرايط قراردادها يک سري اصطلاحات خاص را که بيانگر شرايط فروش و حمل و نقل بود به کار مي‌‌گرفتند. آنها اين اصطلاحات را به صورت خلاصه در متن قرارداد استفاده مي‌کردند ولي اشکال اينجا بود که اين اصطلاحات به صورت يکسان در کشورهاي مختلف شناخته شده نبود و برداشت مفهومي از آنها در قراردادهاي خارجي موجب تفاوت نگرش طرفين قرارداد مي‌شد.

براي رفع اين اشکال، اتاق بازرگاني بين‌المللي در پاريس اقدام به تدوين يک سري اصطلاحات بازرگاني کرد تا به صورت يکسان و تعريف شده براي خريدار و فروشنده در قراردادها مورد استفاده قرار گيرد. نخستين زمان انتشار اين اصطلاحات در سال 1936 ميلادي بود. از آن به بعد با توجه به تغييرات شيوه‌ها و قوانين حمل‌و نقل و اسناد و مدارک بازرگاني، اين اصطلاحات مورد بازبيني قرار گرفته‌اند و آخرين ويرايش اين اصطلاحات مربوط به سال 2000 است. 

 

****  قرارداد حمل ونقل و اینکوترمز

مواد قرارداد حمل و نقل می تواند موارد ذیل باشد :

*موضوع قرارداد

*تعهدات فورواردر  ( بارفرابر )

*تعیین برنامه حمل متشکل  از زمانبندی و مسیر حمل

*نحوه پرداخت بهای قرارداد

*ضمانت اجرای قرارداد

*نوع بیمه و مبلغ مربوطه

*مدت زمان اجرای قرارداد

*تعیین و تدوین تعهد طرفین قرارداد بر اساس اینکوترمز

*تعیین نوع وسیله حمل و نقل منطبق بر شرایط اینکوترمز

نکته : در حمل و نقل بین المللی کالا چنانچه کانتینر ( بارگنج ) مور استفاده قرار گیرد، با توجه به مقدار و حجم کالا ، خریدارکالا می تواند اصطلاحات FCL  و LCL را مورد استفاده قرار دهد.

FCL: Full Container Load

LCL: Less Container Load

 

**** اينکوترمز بيانگر چه حقايقي است؟

استفاده از اصطلاحات اينکوترمز در قراردادها وضعيت‌هاي زير را مشخص مي‌کنند:

1 ـ تکميل قرارداد فروش

2 ـ تعيين الزامات طرفين قرارداد نسبت به احتمال خطر و هزينه هاي مرتبط با تحويل کالا به شرح زير :

الف. تحويل در چه مرحله‌اي تکميل مي‌شود.

ب. چگونگي اطمينان نسبت به دريافت اسناد و مدارک رسمي

ت. تعيين شرايط و چگونگي حمل‌ونقل

ث. تعيين شرايط تحويل و اسناد مربوط

ج. تعيين مسووليت خريدار و فروشنده نسبت به احتمال خطر در مورد کالا

چ. تعيين چگونگي تقسيم هزينه‌هاي حمل‌ونقل بين طرفين قرارداد.

ح. تعيين اسناد و مدارکي که طرفين در مورد تحويل و حمل و نقل کالا بايد رد و بدل کنند.

 1. مشخص کردن اصطلاحات بنيادين حمل‌ونقل و تحويل به صورت خلاصه.

 

**** اينکوترمز چه مواردي را مشخص نمي‌کند؟

اصلاحات اينکوترمز موارد زير را در قراردادها پوشش نمي‌دهد:

 1. اين اصلاحات در مورد قراردادهاي خدمات کاربردي ندارد.
 2. در مورد ساير الزامات و حقوق فروش به جز تحويل کالا توضيحي ارائه نمي‌دهد.
 3. در مورد جزئيات حمل‌ونقل، بسته‌بندي و تحويل کاربردي ندارد.
 4. در مورد حقوق مرتب بر کالا توضيحي ندارد.
 5. در مورد چگونگي جلوگيري از بروز خسارت و گم شدن کالا توضيحي ندارد.
 6. در مورد وضعيت کالا پيش و پس از تحويل توضيحي ندارد.
 7. در مورد عدم انجام تعهدات طرفين قرارداد توضيحي ندارد. 

 

**** ساختار اصطلاحات اينکوترمز

اصطلاحات اينکوترمز به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:

 1. گروه E ـ اين گروه تنها يک زيرمجموعه دارد (EXW) که در آن بيشتر تعهد متوجه خريدار يا واردکننده است و کالا، در انبار يا کارخانه فروشنده به خريدار يا واردکننده تحويل مي‌شود.
 2. گروه F ـ اين گروه سه زير مجموعه دارد (FOB , FAS , FCA) در اين گروه فروشنده، صادرکننده يا توليدکننده موظف است قرارداد حمل کالا تا تحويل در محل موردنظر خريدار را تقبل کند ولي در مورد ساير هزينه‌هاي اضافي تعهدي ندارد.
 3. گروه C ـ اين گروه چهار زيرمجموعه دارد (CIP .CPT , CIF , CFR) در اين گروه فروشنده ، صادرکننده يا توليدکننده موظف است قرارداد حمل کالا را تا تحويل در محل موردنظر خريدار تقبل کند ولي در مورد ساير هزينه‌هاي اضافي تعهدي ندارد.

گروه D ـ اين گروه شامل پنج زير مجموعه است (DDP , DDU , DEQ , DES , DAF) در اين گروه فروشنده، صادرکننده يا توليدکننده، مسوول هزينه حمل و خسارت وارده بر کالا تا تحويل آن در مقصد است

 

 

Sizes of Maritime Containers: