شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام جهت انجام تشریفات گمرکی، ترخیص کالا ی سریعتر و قابل اطمینان، در بسیاری از

بنادر ایران مانند بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، بندر امام خمینی ، گمرک شهریار ، گمرک سلفچگان و ... نمایندگان معتبر و با تجربه دارد.