پوشش بیمه:

شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام قادر به پوشش بیمه ای برای تمام محمولات واردات و صادرات با حق بیمه بسیار رقابتی شما میباشد و همچنین کارکنان آموزش دیده ی واحد در این زمینه می توانند شما را برای رسیدن به این مهم بطور کامل راهنمایی کند. نرخ تعرفه بیمه برحسب ارزش کالا ،وزن بار ، نوع بار  ومبدأ  و مقصد بار متفاوت است علاوه برخدمات حمل و نقل شما می توانید از شرکت ما ارائه جزئیات بار و همچنین خدمات بیمه را نیز درخواست نمایید.

تعریف بیمه:

بیمه باربری، بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت میکند تعهد مینماید، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای دیگر، در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شد یا دچار خسارت شود، زیان وارده را جبران نماید.

طبقه بندی بیمه حمل ونقل:

-بیمه حمل و نقل دریایی

-بیمه حمل و نقل زمینی

-بیمه حمل ونقل هوایی

فرانشیز:

درصد یا مبلغ می باشد که در بیمه نامه تایین میشود که معمولا از خسارت میباشد که بیمه گر مسئول پرداخت نیست و این میزان خسارت توسط بیمه گذار انجام میشود.

دلیل فرانشیز :

1) بیمه گذار تشویق به دقت بیش تر نیست به مال مورد بیمه انجام دهد.

چون در صورت بروز خسارت مکلف است بخشی از خسارت را خود جبران نماید.

2) جلوگیری از تشکیل پرونده های خسارت کوچیک به مبلغ کم که باعث حرف وحدث و هزینه های جانبی دیگر شود.

* رابطه فرانشیز به حق بیمه رابطه معکوس دارد.

ریسک خاص : 

خطراتی که در صورت وقوع بر روی فرد یا گروهی از مردم تاثیر میگذارد.خطراتی که جبران خسارت آن میتواند در توان صنعت بیمه قرار گیرد.مانند تمام خطراتی که بیمه گر بیمه میکند.

ریسک عام :

در صورت وقوع روی گروه عظیمی از مردم تاثیر میگذارد که جز ریسک و مسئولیت ومکلوب بیمه گر میباشد.مانند زلزله