پوشش بیمه:

شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام قادر به پوشش بیمه ای برای تمام محمولات واردات و صادرات با حق بیمه بسیار رقابتی شما میباشد و همچنین کارکنان آموزش دیده ی واحد در این زمینه می توانند شما را برای رسیدن به این مهم بطور کامل راهنمایی کند. نرخ تعرفه بیمه برحسب ارزش کالا ،وزن بار ، نوع بار  ومبدأ  و مقصد بار متفاوت است علاوه برخدمات حمل و نقل شما می توانید از شرکت ما ارائه جزئیات بار و همچنین خدمات بیمه را نیز درخواست نمایید.