اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید تاریخ 27 الی 30 تیر 1398 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار خواهد شد.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تاریخ 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود. 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه 18 تا 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.