دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت صنعت آرد و نان 22 الی 25 شهریورماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 6 الی 9 مردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.

اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید تاریخ 27 الی 30 تیر 1398 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار خواهد شد.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.