نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران تاریخ: 18 مهر تا 21 مهر 1398 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود.