منتظر دیدار و حضور گرم شما در غرفه شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام در هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و تجهیزات وابسته در سالن 35 غرفه 12 هستیم.

مقدم شما عزیزان را سبز میداریم